Sociální rehabilitace

Registrovaná sociální služba zaměřená na udržení, obnovení a rozvoj sociálních dovedností - odborně sestavený a vedený program složený z jednotlivých aktivit probíhajících v pracovní dny od 8 do 15 h. Jednotliví uživatelé si vybírají aktivity které jim vyhovují. 

K dispozici je klientům soubor jednotlivých aktivit (individuálních nebo skupinových)  včetně terapeutických skupin a sociálního klubu a možnost zapojení v rehabilitačních dílnách (keramické, tkalcovské a košíkářské). Důraz klademe na obnovení a rozvoj sociálních dovedností, budování sebedůvěry a navazování sociálních kontaktů. Podpůrné prostření dílny, kterou vedou zkušení terapeuti a ve které se schází menší kolektiv ostatních klientů, je pro takový trénink jedinečnou příležitostí. Práce v dílnách je dobrovolná, klient není zavázán docházet pravidelně. Cílem není výroba konkrétních výrobků ale dobrý pocit se začlenění se do kolektivu, smysluplné činnosti a získání sociálních kontaktů.

Součástí služby je tréninkový byt ve kterém probíhá příprava na samostatné bydlení.

Místo poskytování služby:

Ambulantní forma služby je poskytována v prostorách Sociálně terapeutického centra ZAHRADA2000, Na Mýtince 32, 790 01 Jeseník s možností externích výletů a krátkodobých pobytů

Terénní forma služby působí na území okresu Jeseník, zpravidla v přirozeném prostředí uživatelů.

Poslání služby:

Posláním služby sociální rehabilitace SRC Zahrada 2000 je vytvořit bezpečné prostředí pro duševně nemocné klienty k rozvíjení a posilování samostatnosti, k formulaci vlastních potřeb, k posílení jejich schopností a dovedností,zprostředkovat sociální kontakty a podpořit v aktivním využívání volného času. Jedná se tedy o zajištění komplexu služeb po propuštění z PL a doplnění ambulantní léčby s cílem udržet uživatele v jejich domácím prostředí.

Cíl služby:

Cíle poskytované služby směřují k tomu, aby chronicky duševně nemocní lidé v nepříznivé sociální situaci zůstali součástí přirozeného místního společenství, mohli žít běžným způsobem, mohli využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, přirozené vztahové sítě a své vlastní možnosti.

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti asoběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností, dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

 Obecné principy a východiska poskytování služby:

  • Individuální přístup k uživateli. 
  • Pomoc při naplnění jeho reálného osobního cíle, respekt k jeho schopnostem, znalostem a možnostem
  • Podpora samostatnosti a nezávislosti uživatele a jeho schopností převzít odpovědnost
  • Jednání s uživatelem jako s partnerem
  • Respektování a obhajoba práv duševně nemocných (při kontaktu s úřady, zdravotnickými službami, soudy,  institucemi apod…)
  • Respektování  práv klientů na ochranu osobních údajů a důvěrnost informací
  • Zapojení uživatele do rozhodování o způsobu poskytování služby
  • Návaznost poskytované služby na zaměstnavatele, na chráněné dílny na jiné poskytovatele služeb
  • Komunitní přístup při poskytování služby, spolupráce s ostatními službami, jinými poskytovateli, s úřady a zaměstnavateli, s rodinou a lékaři.
  • Služby jsou poskytovány s vysokou odborností – se zapojením a úzkou spoluprací odborníků na duševní zdraví, psychologů a psychiatrů.

 Popis služby:

Služba Sociální rehabilitace jeposkytována v pracovní dny pondělí až pátek podle ustáleného týdenního rozpisu aktivit  doplněných oindividuální práci s uživateli podle jejich potřeb a momentálního stavu.

Uživatelům jsou k dispozici jednotlivé aktivity dle schváleného „Týdenního rozpisu aktivit SR“ - pro každýden je určená nosná aktivita – tj.společná práce s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelůmk dispozici i přípravné práce pro sociálně terepeutické dílny (příprava a recyklace materiálu, drobné práce). Každá aktivita má vymezený okruh prací které mohou uživatelé vykonávat samostatně.

V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový prostor pro odpočinek,výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici k samostatné práci s podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek (denní tisk,knihovna), koutek ručních prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna s mandlem pro vlastní potřebu.

Nosná aktivita probíhá vždy vestanovený čas s časovou dotací 90 minut dělenou do dvou  45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.

Forma podpory záleží na individuálním plánu uživatele.

Personální zajištění služby:

Uživatelům jsou k dispozici sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách kteří vedou jednotlivé aktivity, psycholog a podle potřeby specializovaní lektoři.

Zázemí: 

Uživatelé služby spolu se zaměstnanci  mají vytvořeno dobré zázemí pro odpočinek a stravování: kuchyňku s kuchyňskou linkou, el.sporákem, mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí, lednicí, podlahová krytina dlažba a  společenskou místnost vybavenou  pro  konzumaci stravy ( stoly, židle) podlahová krytina – zátěžový koberec. Ve společenské místnosti je k dispozici odpočinkový kout s čítárnou (tisk, knihy) a pracovní stůl s PC s přístupem na internet.

Hygienické vybavení pro uživatele služby:

1x wc muži, 1xwc ženy, sprcha společná muži, ženy, šatna s přezouvárnou. 

Fotografie
Brozura_ Zahrada.0005.jpg
IMG_1060.JPG
IMG_1011.JPG




Přihlásit se